S1030 – Raportare a consiliul de administraţie, respectiv a directoratului

S1030 reprezintă un document emis de Ministerul Finanțelor Publice din România, care stabilește cerințele de raportare pentru consiliile de administrație sau directoratele companiilor care sunt înregistrate în România.

Acest document este destinat să asigure că companiile îndeplinesc cerințele legale și că rapoartele prezentate sunt conforme cu principiile contabile și standardele de raportare financiară.

Conform S1030, consiliile de administrație sau directoratele companiilor trebuie să prezinte rapoarte care să cuprindă o serie de informații financiare și non-financiare. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la:

  1. Situația financiară a companiei, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și fluxul de trezorerie.
  2. Comentarii și analize ale performanțelor financiare și a rezultatelor operaționale ale companiei.
  3. Riscurile și incertitudinile asociate cu activitatea companiei, precum și măsurile luate pentru a le gestiona.
  4. Strategia și planurile de afaceri ale companiei pentru perioada următoare.
  5. Informații privind politicile și practicile de guvernanță corporativă ale companiei, precum și informații privind conformitatea cu reglementările legale și cu alte standarde de raportare financiară.

Companiile trebuie să prezinte rapoartele de consiliu de administrație sau directoratului la fiecare exercițiu financiar.

Aceste rapoarte trebuie să fie aprobate de către consiliul de administrație sau directorat și să fie semnate de către membrii acestora.

De asemenea, acestea trebuie să fie incluse în documentele contabile ale companiei și să fie prezentate auditorului extern pentru a fi verificate și confirmate.

În concluzie, raportarea de consiliu de administrație sau directorat este importantă pentru a furniza informații utile investitorilor, analiștilor financiari și altor părți interesate.

Companiile trebuie să se asigure că respectă cu atenție cerințele legale și că prezintă informații complete și precise în rapoartele lor de consiliu de administrație sau directorat.

Lasă un comentariu